El control d’ofici de constitucionalitat de les lleis orgàniques

Regulació i eventual incorporació al sistema jurídic espanyol

Trobareu el treball en pdf en aquest enllaç: El control d’ofici de constitucionalitat

Introducció 

El sistema constitucional espanyol està basat en un model concentrat en un únic Tribunal, amb l’existència de diferents tipus de recursos però tots ells de control posterior i no preventiu de constitucionalitat de les lleis, i barreja el control abstracte amb el casuístic. Però, quines altres opcions hi ha? El sistema permet incorporar-les? Quins beneficis tindria fer-ho? I en definitiva, hauríem de fer-ho?

La primera pregunta s’ha decidit enfocar-la des de l’estudi del sistema de control constitucional francès, i especialment des de les figures del control d’ofici de constitucionalitat de les lleis orgàniques i el recurs previ d’inconstitucionalitat de les lleis ordinàries. Com estan regulades i a quin model responen. El recurs previ d’inconstitucionalitat és una figura coneguda a l’ordenament espanyol, de la qual ja va formar part, i per tant l’estudi es centrarà més en el control d’ofici, que a més es pot considerar més eficaç per les raons que s’exposen al treball.

Després s’analitza el sistema de control constitucional espanyol i quines opcions de modificació ofereix. Cal veure quelcom essencial, i és si el Tribunal Constitucional està capacitat per a respondre a la incorporació de nous instruments de control. Quin és el seu volum i càrrega de feina i si és tan diferent al del Conseil Constitutionnel francès.

Finalment s’exposen diverses raons per les quals seria beneficiós incorporar la figura del control d’ofici de constitucionalitat de les lleis orgàniques a l’ordenament jurídic espanyol.

De l’estudi i anàlisi de la regulació francesa i espanyola, del volum de feina del Tribunal Constitucional i dels eventuals beneficis que comportaria, es conclou sobre l’oportunitat de la seva innovadora regulació al nostre sistema constitucional.